دسته: مقالات

ارزش و اهمیت حجاب در اسلام

ارزش و اهمیت حجاب در اسلام

در مورد ارزش و اهمیت حجاب در اسلام می توان به این نکته اشاره کرد که هیچ برنامه‌ای، هیچ حرکتی و هیچ فعالیتی، بدون در میان بودن پای زن به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. این فعالیت ها و حرکت ها از هر نوعی که می‌خواهد باشد، تا زن با آن حرکت موافق ...

ادامه مطلب ...
آثار و فواید چادر

آثار و فواید چادر

در مورد آثار و فواید چادر می توان گفت که چادر بارزترین نمود حجاب اسلامی در عصر حاضر است که ریشه در قرآن و سیره زنان اهل بیت به ویژه فاطمه زهرا (علیهاالسلام) دارد .پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چادر را به عنوان یکی از اقلام به نوزده ...

ادامه مطلب ...
پوشش زنان در طول تاریخ

پوشش زنان در طول تاریخ

نوع پوشش زنان در طول تاریخ نوع پوشش زنان در طول تاریخ بنا به شرایط خاص خود بوده است. بررسی ها نشان داده از گذشته تا به امروز پوشش بدن در دوره های مختلف در بین زنان و مردان ایرانی بوده است. به هیچ وجه ایرانیان با برهنگی در جامعه حضور نداشته اند. اما ...

ادامه مطلب ...
پوشش کامل در اسلام

پوشش کامل در اسلام

اکنون می‌خواهیم پوشش کامل در اسلام که بر زن واجب شده است، با توجه به همه دلایل موافق و مخالفی که در مسئله هست از دیدگاه فقهی بررسی کنیم: ۱- در این که پوشانیدن غیر وجه و کفین بر زن واجب است، از لحاظ فقهی اسلام هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. این ...

ادامه مطلب ...
حدود حجاب و زینت دراسلام

حدود حجاب و زینت در اسلام

درباره حدود حجاب و زینت در اسلام قرآن می فرماید: «ای پیغمبر! به همسرانت و دخترانت و به زنان مؤمنین بگو که جلباب های (روسری های) خویش را به خود نزدیک سازند. این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند نزدیکتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.» «اگر منافقان ...

ادامه مطلب ...
رابطه حجاب با فرهنگ اسلامی

رابطه حجاب با فرهنگ اسلامی

تفاوت عمده فرهنگی جدید غربی در فرهنگ اسلامی در تعریف انسان منعکس می شود، در خصوص رابطه حجاب با فرهنگ اسلامی می توان گفت اگر انسان برحسب فرهنگ غربی موجودی است که معنویت فرع و رو بنای زندگی مادی اوست؛در فرهنگ اسلامی موجودی است که معنویت کمال و غایت و ...

ادامه مطلب ...
حجاب در ادیان الهی

حجاب در ادیان الهی

حجاب در ادیان الهی از جمله آیین زرتشت ، یهود ،مسیحیت و اسلام بر زنان امری لازم بوده است.کتاب های مقدس مذهبی دستورات و احکام دینی آداب و مراسم و سیره عملی پیروان این ادیان الهی بهترین شاهد و عالی‌ترین گواه اثبات این مدعاست. حجاب در ادیان الهی بیانگر فطری بودن ...

ادامه مطلب ...
حجاب در آیین مسیحیت

حجاب در آیین مسیحیت

با عنایت به اینکه ادیان الهی از نظر تناسب با فطرت و احکام کلی ، جهت و سیره واحدی دارند؛ حجاب در آیین مسیحیت ، همانند دین زرتشت و یهود ، برای زنان امري واجب به شمار می آمده است. حجاب در آیین مسیحیت در کتاب مقدس انجیل: انجیل نه تنها در ...

ادامه مطلب ...
حجاب در آیین یهود

حجاب در آیین یهود

رواج حجانبه در بین زنان قوم یهود، مطلبی نیست که کسـی بتوانـد آن را مورد انکار یا تردیـد خود قرار دهد. در خصوص حجاب در آیین یهود ،مورخان، نه تنها از مرسوم بودن حجاب در بین زنان یهود سـخن گفته انـد، بلکه به افراطها و سـخت گیري هاي بیشـمار آنان ...

ادامه مطلب ...
حجاب در آیین زرتشت

حجاب در آیین زرتشت

حجاب در آیین زرتشت بر هر یک از مرد و زن واجب است که هنگام انجام مراسم عبادی و نیایش سر خود را بپوشانند. بنابه گفته موبد «رستم شهرزادی» پوشش زنان باید به گونه ای باشد که هیچ یک از موهای سر از سرپوش بیرون نباشد. حجاب در آیین زرتشت اشو زرتشت ...

ادامه مطلب ...