معنا و مفهوم حجاب

معنا و مفهوم حجاب در عفت و پاکدامنی با آفرینش زن به هم آمیخته است او از روز نخست عفت گرا و پاکدامن است نگاه های معصومانه و نفرت او از گناه در آغاز جوانی تظاهر به عفت و پاکی در برخوردها نشانه آن است که عفت در خلقت زن جایگاه عظیم و بلندی دارد که هم خود زنان خواهان آنند و هم دیگران ، زن را با این ویژگی می خواهند .

معنا و مفهوم حجاب

حجاب در لغت

حجاب به معناي پوشش و آنچه به وسیله آن، خود را می پوشانند و نیز حایل بین دو چیز آمده است.

جمع حجاب به این معنا حجب است .

در فرهنـگ فارسـی نیز برای حجاب معانی متفاوتی نقل شده است که از آن جمله می توان به :

«روی بند ، برقع ، چادری که زنان سر تا پای خود را بپوشانند.» اشاره نمود.

و در جایی دیگر :

«حجـاب به معنـاي نقـاب و چـادري است که زنـان چهره و سـر تا پاي خود را با آن می پوشانند .»

بیان شده است.

«حجاب در لغت همان منع کردن است ؛ و بر پوشش نیز اطلاق می گردد و (در مقابل) واژه سفور ، همان ظاهر و آشکار ساختن است.»

بخوانید:  تعریف واژه حجاب

حجاب در اصطلاح

حجاب به معنای اصطلاحی یعنی «پوشش مخصوص زنان» است ولی گاهی هم به معنای پرده و حاجز می آید.

بـا توجه به معناي لغوي حجاب و کاربرد قرآنی و روایی این واژه،شـرع مقـدس حجاب را اینگونه بیان می کنـد:

«پوشانیـدن تمامی اعضاي بدن به جز صورت و دست ها تا مچ»

لازم به ذکر است که نظر فقها بزرگوار در این باره مختلف می باشـد.

برخی پوشانـدن صورت و دست ها تا مـچ را در صورتی که بـدون زینت هم باشـد واجب می داننـد.

البته پوشاندن صورت و دست ها تا مچ در صورتی که زینت داشـته باشد به اتفاق همه فقها واجب است.

مساله پوشش زن در شرایع آسمانی به عنوان یک اصل مطرح بوده است حتی خردمندان جهان نیز با تحقیق و بررسی این نکته را دریافته بودند و نمی گذاشتند زن (جز کنیزان) در برابر مردان بیگانه خودنمایی کنند.

جلباب

قبل از بررسی معنا و مفهوم جلباب باید دید چادر رایج در بین زنان مسلمان ایرانی چه نوع پوششی است

بخوانید:  جلباب

و عناصر و علت های اصلی تشکیل دهنده آن چیست با اندکی تامل می توان گفت چادر دارای دو مولفه اصلی زیر است:

۱. اندازه چادر:

پوشش وسیع که از بالای سر تا پایین پای زن را می پوشاند.

۲. کارکرد چادر :

پوشش جلو باز که از بالای سر، روی لباس های دیگر پوشیده می‌شود و به نحو خاصی کنترل و جمع آوری می گردد. حال باید بررسی نمود آیا جلباب قرآنی که در بعضی تفاسیر از آن ملحفه تعبیر شده است ،دو عنصر ذکر شده برای چادر های رایج فعلی را دارد یا نه؟اگر دو عنصر یاد شده را بتوان برای جلباب اثبات نمود، می توان ادعا کرد که جلباب قرآنی همانند چادر های رایج فعلی بوده است و گرنه نمی توان چنین ادعایی کرد.

جلباب عبارت است از پیراهن و یک جامه گشاد و بزرگ کوچکتر از ملحفه و یا خود ملحفه (چادر مانند) که زن به وسیله آن تمام جامه های خویش را می پوشاند ،یا چارقد. و نیز جلباب جامه ای است از چارقد بزرگتر و از عبا کوچکتر که زن به وسیله آن سر و سینه خود را می پوشاند.همچنین «جلباب عبارت است از روسری ای که در موقع خروج از منزل به کار برده می شود و سر و صورت را با آن می پوشانند.»

در پایان در مورد معنا و مفهوم حجاب ، اگر به معنای عام بخواهیم ، همه نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم،

حجاب می‌تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد.

یک نوع آن حجاب ذهنی ،فکری و روحی است؛

مثلا اعتقاد به معارف اسلامی ،مانند توحید و نبوت ،از مصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح است که می تواند از لغزش ها و گناه های روحی و فکری، مثل کفر و شرک جلوگیری نماید.

بخوانید:  کارکرد چادر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *