حجاب در قرآن

 • دسته : حجاب
 • 05 سپتامبر 2019 | 10:09

برای حجاب در قرآن کریم دو دستور به زنان سفارش شده است :

 • حجاب حداقلی (خمار)
 • و حجاب حداکثری (جلباب)

حجاب در قرآن

منظور از حجاب حداقلی بعد ظاهری و فیزیکی آن می باشد که یعنی یک بانوی مسلمان در هر منطقه از دنیا که باشد می تواند مطابق با فرهنگ سنت آن منطقه که مخصوص زنان پاکدامن و با حجاب است پوشش اسلامی داشته باشد و با عمل به دستورات قرآن به گونه ای لباس بپوشد که تمام بدن به جز گردی صورت و دست ها تا مچ پوشیده باشد.

و حجاب حداکثری یا همان جلباب (چادر) به معنی پوشش گسترده ی مشکی که زن روی لباس های دیگر می پوشد آمده است.

چند مورد آیات قرآن درباره حجاب:

آیه اول (سوره احزاب، آیه ۵۹):

اي پیـامبر، به زنـان و دختران خود و به زنان مؤمن بگو، پوشـشهاي خود را به خود نزدیک تر گیرنـد، این براي آن است که آنان (به پاكدامنی و عفت) شناخته شوند و مورد آزار و ّاذیت قرار نگیرند، و خداوند آمرزنده و مهربان است.

آیه دوم (سوره نور آیه ۳۱):

اي پیامبر به زنان با ایمان بگو:

 • دیـدگان خود را (از هر نامحرمی) فرو بندنـد
 • و پاكدامنی ورزند
 • و زیور آلات خود را آشـکار نگرداننـد،مگر آنچـه طبیعتـا آشــکار اسـت
 • و بایـد روسـري خـود را برگردن خـویش فرو اندازنـد

و زیورهایشـان را جز براي :

 • شوهرانشـان
 • یـا پـدرانشان
 • یـا پـدران شوهرانشـان
 • یـا پسـرانشان
 • یـا پسـران شوهرانشـان
 • یـا برادرانشـان
 • یا پسـر برادرانشان
 • یا پسـر خواهرانشـان
 • یـا زنان هم کیش خود
 • یا کنیزان
 • و یا خـدمتکاران مرد که (از زن بی نیازنـد)
 • یا کودکانی که بر عورت هاي زنان آگاهی ندارنـد (و اهل تمیز نیسـتند)

آشـکار نکننـد و پاهاي خود را به گونه اي بر زمین نزننـد که آنچه از زینتشان نهفته اسـت آشکار شود.

آیه سوم (سوره احزاب آیه ۳۳):

همچون زنان عصر جاهلیت نخست اندام و زینت آلات خویش را در معرض تماشاي دیگران قرار ندهید.

در عصـر جاهلیت مردم نسـبت به عفت و  پوشش زنان بی اعتنا و  فرهنگ جاهلی آنان بگونه اي بود که از هیچ گونه اختلاط و معاشـرت زن با مرد در معابر و محافل عمومی ممانعتی به عمل نمی آمـد،

و به این رفتار هم افتخار می کردنـد. لباس هاي زنان مناسب نبود و همواره بخشهایی از اندام آنان در معرض نگاه دیگران بود.

نتیجه:

در آیات مربوطه به پوشش بانوان،واژه”حجاب” به کار برده نشده است بلکه حدود پوشش و حریم تماس های زن و مرد ذکر شده، همچنین در قرآن کریم در مورد حجاب و قانون مندی روابط زن و مرد، دو دسته آیه وجود دارد:

دسته اول در مورد آیاتی است که درباره وجوب پوشش ظاهری و حد و کیفیت آن نازل شده است؛

و دسته ی دوم که بیانگر نوع رابطه میان مرد و زن نامحرم است، آنان را از کارهایی که عفت و پاکدامنی شان را تهدید می نماید ،برحذر می کند.

آنچه از مجموع آیات فوق به دست می آید که حجاب به معنای شرعی منحصر در پوشاندن بدن به تنهایی نیست بلکه خودنمایی و جلوه گری در برابر نامحرم نیز نکوهش شده است.

در پایان گفتنی است دلیلی که به نحو استقلالی لزوم رعایت پوشش را اثبات می‌کند و همه مقدمات این دلیل، عقلی است.

مقدمه اول: انسان عاقل با ترک شهوت و هرگونه وابستگی نادرست شهربانی است که به رشد و کمال می رسد.

بنابراین به عنوان شرط لازم کمال انسان ،حجاب باید رعایت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *