حجاب و عفاف

حجاب و عفاف و حیا و ستر و پوشـش، تـدبیري است که خود زن با یک نوع الهام براي گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خویش در برابر مرد به کار برده است.

حجاب و عفاف

ویژگی های عفاف:

۱- خصلتی انسانی است.

۲-حالتی درونی است.

۳-نشانه های بیرونی دارد.

۴-در رفتار و گفتار بروز می‌کند.

۵-با رفتار و نشانه های متناقض سازگار نیست.

۶-نه از موضع ناتوانی بلکه از بلندای عزت و اقتدار، صورت می بندد.

عفاف خویشتن داری با علائم و نشانه های رفتاری و گفتاری است و وجود آن بستگی به وجود نشانه‌های آن دارد پس حفظ عفاف بدون رعایت نشانه‌های آن ممکن نیست.

عفت نمی‌تواند یک امر صرفاً درونی باشد و هیچ علائمی بیرونی نداشته باشد.

بخشی از تفاوت در نشانه‌های خویشتن داری زن و مرد، از تفاوت در خلقت آنها سرچشمه می‌گیرد و یکی از نشانه‌های عفاف، پوشش است.

عفاف بدون رعایت پوشش، قابل تصور نیست.

گرچه تفاوت رفتارهای انسانی و حیوانی ریشه در تفاوت خلقت و فطرت گرایش‌ها و منش ها دارد.

در اسلام از نشانه های برجسته ی عفاف می توان به پوشش اسلامی (حجاب) اشاره نمود.

شهید مطهری می نویسد:

وقتی زن پوشیده و سنگین از خانه بیرون رود و جانب عفاف و پاکدامنی را رعایت کند افراد فاسد و مزاحم جرأت نمی کنند معترض آنها شوند.

و از نظر اسلام هر قدر جانب عفاف و ستر (پوشش ) را مراعات کند پسندیده تر است.

نشانه بودن «حجاب» برای « عفاف» گریزناپذیر است.پوشش، نشان عفاف است.

بخوانید : عفاف و حجاب 

عفت و حیا خلصتی انسانی است که در تاریخ بر نمی‌تابد در مورد پذیرش تمامی انسانها بوده و هست. و انسان های بزرگ و ادیان آسمانی نیز بدان توصیه کرده‌اند.

در شریعت اسلامی نیز بر آن تأکید فراوان شده است.

همین خصلت انسانی یکی از فلسفه‌های اصلی پوشش آدمی بوده است .

در خصوص اندازه ی وابستگی پوشش با حجاب، استاد مطهری می نویسند:

«حیا و عفاف از ویژگی های درونی انسان است و حجاب به شکل و قالب و نوع و چگونگی پوشش برمی‌گردد. تفاوت باطن و ظاهر یا روح و جسد و یا گوهر و صدف را می‌توان به عنوان تمثیل در این زمینه به کار برد. به گمان ما این ها دو حقیقت هستند و میزان وابستگی این نیاز به تأمل دارد.»

زن مسلمان چنان رفت و آمد کند که علائم وقار و عفاف از او هویدا باشد؛

حجاب و پوشش تنها یک تکلیف است و نشانه ی یک خصلت انسانی (عفاف)؛

حجاب و پوشش نشانگر عفت است؛

قرآن عفت دختران شعیب را در حال چوپانی و آب دادن به گوسفندان در جمع مردان بازگو می‌کند.

عفت مریم را معبدی که همگان چه زن و چه مرد به پرستش می آیند، می ستاید.

آیات عفت دختران شعیب و عفت مریم (س) همان رعایت خویشتن داری و دارا بودن نشانه های آن در کردار و گفتار نیست؟

متانت در سلوک ظاهری و در انتخاب پوشش از عفاف درونی خبر می دهد.

گرچه نگاه به مسأله حجاب، نگاه به عاملی مهم و مؤثر در رشد معنوي و اخلاقی جامعه است، اما آنچه در قدم اول ضروري تر به نظر میرسد، سالم سازي بنیانهاي اخلاقی جامعه است.

رابطه حجاب و عفاف

انگیزه حقیقی گرایش زن به حجاب احساس فطري یا غریزي شرم و حیا می باشـد.

شـرم و حیا در زن نسـبت به بیگانگان ماننـد غیرت در مرد است.

به عبارت دیگر درك و شـعور فطري و الهام غریزي زن به حفظ خود از دستبرد نا اهلان، براي بالا بردن ارزش وجود خویش است.

شرم و حیا و عشق و اشتیاق به عفاف و پاکدامنی، تدبیر مکانیسـمی است نهفته درخلقت و فطرت زن، که او را وادار می سازد که گـاهی به صورت ناخودآگـاه، خود را از چشم نـامحرم بپوشانـد. به همین لحاظ وقتی احساس حجب و حیا را از دست می دهـد، در محیط ناامن اجتماع هم کشف حجاب می کنـد و به عکس وقتی احساس شـرم و حیا در او زنده است در محیطی که امنیت کامله موجود دارد، باز هم متمایل به پوشاندن خویش است.

بـدون شـک پوشـش و حجـاب و عفاف به حفـظ عفت و پاکـدامنی زن کمـک خواهـد کرد؛

زیرا بی عفتی، ریشه تمام فسادها و تباهی هاست و باعث متلاشـی شدن کانون هاي گرم خانواده و در نتیجه سرگردان شدن فرزندان وگرایش آنها به ناهنجاری ها و مفاسد اخلاقی است.

هرقـدر پـدران و مادران بهتر و راسـخ تر، نقش الگویی را عهـده دار باشـند، تأثیر جـذب و رشـد اخلاقی فرزنـدان آنان بهتر و وسیع تر صورت خواهـد پـذیرفت.

لـذا والـدین بایـد تلاش کنند در امور دینی و اخلاقی و پرورش حیا و عفت براي فرزندان خود الگو باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *