برچسب: پوشش زنان یهود

حجاب در آیین یهود

حجاب در آیین یهود

رواج حجانبه در بین زنان قوم یهود، مطلبی نیست که کسـی بتوانـد آن را مورد انکار یا تردیـد خود قرار دهد. در خصوص حجاب در آیین یهود ،مورخان، نه تنها از مرسوم بودن حجاب در بین زنان یهود سـخن گفته انـد، بلکه به افراطها و سـخت گیري هاي بیشـمار آنان ...

ادامه مطلب ...