برچسب: فرهنگ غربی

رابطه حجاب با فرهنگ اسلامی

رابطه حجاب با فرهنگ اسلامی

تفاوت عمده فرهنگی جدید غربی در فرهنگ اسلامی در تعریف انسان منعکس می شود، در خصوص رابطه حجاب با فرهنگ اسلامی می توان گفت اگر انسان برحسب فرهنگ غربی موجودی است که معنویت فرع و رو بنای زندگی مادی اوست؛در فرهنگ اسلامی موجودی است که معنویت کمال و غایت و ...

ادامه مطلب ...