ارزش چادر

  • دسته : چادر
  • 16 سپتامبر 2019 | 08:09

می دانید ارزش چادر یعنی چه؟ بطور مثال برای تعریف ارزش چادر می توان مثال زیر را زد:

در خانه شما چقدر ارزش دارد؟

بگو ۱۰۰ هزار تومان حال اگر این درکنده بشود و یک شب بی در باشی، چقدرضرر دارد؟

ارزش چادر

چادر یعنی درخانه. ۱۰۰ هزار تومان می دهد، یک میلیون تومان حفظ کند. دورخانه های تان سیم و میله می زنید، یعنی چند هزار تومان خرج می کنید، اما صد برابرش را حفظ می کنید،

خارجی ها چادر ندارند پس خانه شان هم در ندارد البته دیوار هم ندارد.

هرکه خواهد گو بیا و هرکه خواهد گو برو.

شما دیده بودید که در آبادان، انگلیسی ها آمده بودند آنجا خانه ساخته بودند.

آنجا دیوار نکشیده بودند، گفتند چرا نمی کشید؟

گفتند با دیوار فضاي خانه گرفته می شود. باید خانه باز و دلباز باشد و همه خانه ها می شود یک خانه.

حال بیا و همه خانه ها را نگاه کن. زن ها ازخانه بیرون می آمدنـد!

اما در معرض دیـد همه مردم، آبادانی ها که اینطور نبودند، انگلیسـی هـا این ارمغـان را براي ایشان آوردنـد.

والا اینها از غیورترین و جّدي ترین مردم بودنـد. اما مـدتی با این ها معاشـرت کردند و عوض شدند.

الان هم دارنـد زنـده می شونـد و خودشان را دارنـد حفظ می کنند و گذشـته را جبران می کنند چه شـهیدهاي خوبی این ها در انقلاب دادند و چه صبرخوبی در دوران مهاجرت انجام دادند اما این غم فسادي که این ها خوردند از معاشرت با انگلیسی ها بود. شما می دیدید خانواده هایی که وضع خوبی داشتند، رفتند اروپا و برگشتند و بی غیریت شدند.

ارزش چادر و حجاب

حجاب ، مانند فانوس است و زن شبیه به شمع است و حیا و عفت او همانند نورشمع، یعنی زن عفیف همچون شمع روشن است و زنی که عفت خود را از دست داده و بی حیا شده چون شمع خاموش است.

در قدیم فانوس یک ظرفی بود مسی و یک پارچه شمعی که نور پس می داد، در اطرافش بود، شمع را داخل آن می گذاشتند و بعـد روشن می کردنـد حـال اگر باد می وزیـد این شـمع خاموش نمی شـد. اما اگرشـمعی بیرون بود، همین که نسـیمی می وزید،خاموش می شد .

زن شمع و این حجاب چون فانوس است روشنی همیشه شمع به فانوس است.

شمع اگر بخواهد روشن بماند، باید در این فانوس باشد و این فانوس براي حفظ نور و روشنایی اوست و زندان نیست.

پرطاووس

طـاووس تـا وقتی که پر دارد زیبا و قشـنگ است اگر پرطاووس را از او بگیري و عریان بشود، چقـدر زیبایی خود را از دسـت می دهد.

در حقیقت حجاب براي زن همانند پر براي طاووس است.

پوشش براي شیر زن آگاه

چون پر بود که زینت طاووس است

خواهرم ! چادر خلعت زیبای رهروان وادی عشق است که طوفان هوس ها توان خلع خلعت آنها را ندارد .

چراکه آنان معجون فهم و عشق و تسلیم را به کام جان خود ریختند و چنین معجونی پادزهر هوس های آدمی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *