برچسب: دلایل برتري چادر مشکی

دلایل برتري چادر مشکی

دلایل برتري چادر مشکی

چند مورد از دلایل برتري چادر مشکی عبارتنداز : 1-بالاترین رنگ یکی از دلایل برتري چادر مشکی اینست که می توان رنگ مشکی را جزء بالاترین رنگ به شمار آورد؛ در بین رنگ ها، رنگ هاي تیره و مشـکی در تأمین حجاب حداکثري بانوان در بیرون منزل، مؤثرتر است؛ زیرا، رنگ مشـکی پوشاننـده رنـگ ...

ادامه مطلب ...