برچسب: حجـاب

پوشش چادر در ایران

پوشش چادر در ایران

زنان ایرانی حتی پیش از اسـلام حجاب داشـته انـد، ولی حـد و مرز پوشش چادر در ایران بعد از اسـلام معین گردیده است. تاریخ ایران با پوشـش و حجاب زنان قرین بوده و تجلیات میان زنان ایرانی چنان چشمگیر بوده که برخی از اندیشمندان و تمدن نگاران، ایران را منبع اصلی ...

ادامه مطلب ...
سختی حجاب

سختی حجاب

حجاب نوعی سختی و مشقت را بر زنان تحمیل کرده است .در پاسخ به این سوال که چرا اسلام این زحمت و سختی را بر زنان روا داشته است؛ و یا اینکه چرا حجاب برای زنان واجب است؟ می توان گفت سـختی و تحمل مشـقت، جزئی از جریان زنـدگی هر ...

ادامه مطلب ...
چادر در قرآن

چادر در قرآن

مبحث چادر در قرآن در کدام قسمت برای زنان مطرح شده است؟ در پاسخ می توان گفت : "در آیه 59 سوره مبارکه احزاب شکل خاصی از حجاب و پوشش که تأمین کننده حجاب حداکثری است ؛ واژه «جلباب» عنوان شده است که بیان کننده نوع پوشش زنان مسلمان است." جلباب در لغت به ...

ادامه مطلب ...