دلایل برتري چادر مشکی

چند مورد از دلایل برتري چادر مشکی عبارتنداز :

دلایل برتري چادر مشکی

۱-بالاترین رنگ

یکی از دلایل برتري چادر مشکی اینست که می توان رنگ مشکی را جزء بالاترین رنگ به شمار آورد؛

در بین رنگ ها، رنگ هاي تیره و مشـکی در تأمین حجاب حداکثري بانوان در بیرون منزل، مؤثرتر است؛

زیرا، رنگ مشـکی پوشاننـده رنـگ هـاي دیگر است و زیِر آن، هر لبـاس رنگِی دیگري را که باشـد، می پوشانـد.

ضـرب المثل معروف «بالاتر از سیاهی رنگی نیست»،

اشاره به این واقعیت دارد که رنگ سـیاه، رنگی است که تمام رنگهاي دیگر، در مقابل آن، رنگ می بازند!

بخوانید: رنگ چادر مشکی از نظر روانشناسی

۲-آرامش بیشتر

قرآن مجید می فرماید:

«پردة سیاه و تاریک شب، روز را میپوشاند.»

ساکنان زمین، پس از تحمل چنـد ساعت گرما و رنـج و کار و فعالیت روزانه،طالب سـکون و آرامش شب می شونـد و شب،ساکنان زمین را در چادر سیاه و مشکی خود می پوشاند.

نیز: «پرده سـیاه و تاریـک شب را به منزلـۀ لبـاس و پوشـش قرار دادیم.»

این آیه تـاریکِی شب را به پرده و پوشـش گسترده اي تشبیه کرده است که همـۀ اجسـام را می پوشانـد؛

همـانگونه که جلبـاب و چادر مشـکی، تمام بـدن و لباس بانوان را در مقابل نامحرم، می پوشاند.

برخی، جلباب را به چادِر شب معنا کرده اند.

به نظر می رسد این تشبیه را به دلیل دو  ویژگِی موجود در جلباب و چادر مشکی و پرده تاریک شب ساخته اند:

  • گستردگی در پوشش
  • و رنگ مشکی

بخوانید : آثار و فواید چادر

۳- نگاه شکنی و آسایش بیشتر

در روانشناسی رنگ ها چنین آمده است:

سیاه به معناي«نه» است.

رنگ مشکی در کاهش تحریـک هـاي روحی و روانی مؤثر است.

از آنجا که مشـکی رنگی صامت و غیر محرك است و واکنش مهمی در بیننـده ایجاد نمی کنـد،

از جملـۀ بهترین ابزارهاي کاهش واکنش هاي روانی است و نه تنها جلب توجه دیگران را موجب نمی شود، بلکه به عـدم توجه کمـک می کنـد.

به همین دلیل، در هنگام برخورد با جنس مخالف و نامحرم، اسـتفاده از چادر مشـکی در کاهش حالات و امیال جنسی مؤثر است.

خداوند در سورة نور، ضـمن آموزش حـدود مراقبت هاي اولیه در شـیوه رویارویی با غیر محارم، در آخر آیه خطاب به زنان میفرمایـد:

«نباید زنان پاي خود را چنان به زمین بکوبند که صداي زینت آلات شان شـنیده شود (و نامحرمان را تحریک کند)»

بنـابراین، میتوان گفت که چون لبـاس هـاي رنگارنگ، سـبب جلب توجه نامحرم و تحریک جنسـی می شونـد، مطلوب نمی باشـند؛

اما از آنجا که حجاب و چادر مشکی، باعث جلب توجه نمی شود، رنگی مطلوب است.

معمولا، بانوانی که اعتقاد راسخ به لزوم پوشیدگِی بیشتر در برخورد با نامحرم دارند،

چادر مشکی را می پسندند؛ زیرا این رنگ، بدن را بیشتر و بهتر می پوشاند.

از سوي دیگر، وقتی رنـگ مشـکی در کنـار رنـگ دیگري قرار می گیرد، تأثیِر آن را تقویت و خصـلت آن رنگ را تأییـد می کنـد:

اگر یـک پنجرة رنگین، در کنـار میز سـیاهی قرار بگیرد، هر بیننـده اي که به آن سو بنگرد،

نگـاه او ناخودآگاه به طرف پنجره جلب خواهـد شـد و اصـلا به صـفحۀ سـیاه میز توجهی نخواهـد کرد.

رنـگ سـیاه میز ، خاصـیت جلوه نمایی خود را نفی کرده، در عوض، خاصیت رنگ پنجره را تقویت میکند.

به همین علت، وقتی خانمی چادر مشـکی به سر می کند و در خیابان راه می رود،

ناظري که از دور به او و اشیاي رنگِی اطراف او، مثل ماشین ها و مغازه ها نگاه بی اختیار اشـیاء رنگی نظر او را به خود جلب می کنند. بسـیاري اوقات، بیننده به رنگ مشـکی اصـلا توجهی نمی کند.

بنابراین، بانوانی که می خواهنـد به بهترین شـیوه، عفت و پاکـدامنی خود را حفظ کنند و از نگاه هاي آلوده در امان باشـند، از حجاب و چادر مشکی استفاده می کنند.

چادر مشکی ، بدن بانوان را در مواجهه با نامحرمان به طور یکنواخت و در عین حال، به روش ساده و معمولی و به دور از تجمل، می پوشاند.

و می توان گفت که یکی از دلایل برتري چادر مشکی محسوب میشود .

بخوانید : آثار نگاه

۴-وقار و هیبت معنوي بیشتر

در برخی کتـاب هاي مربوط به روانشناسـی رنگ ها، چنین آمـده است:

رنگ سـیاه دلیل بر وقار و سـنگینی و شـیک پوشـی است. همچنین، رنگ مشکی نمایانگر اقتدار است.

 خصوصیت دیگر رنگ مشکی آن است که :

باعث هیبت و ابهت بیشتري می شود و به دلیل همین خصوصیت، بیشتِر حاکمان و بزرگان براي اظهار شـکوه و جبروت خویش، از لباس هاي مشـکی استفاده می کنند.

به نظر میرسد که انتخاب رنگ مشکی برای عمامه سادات و فرزندان پیامبر نیز به اعتبار ویژگِی احتشام و هیبت معنوي است.

به همین جهت، در برخی روایات آمده است که رنگ مشکی، کراهت دارد؛ مگر در عبا (چادر)، عمامه  و کفش.

امروزه نیز لباس رسمی برخی شخصیت ها، مثل قاضیان و وکلا، به ویژه در مراسم ویژه و رسمی، غالبا مشکی یا سرمه اي است؛

و ورزشکاران نیز زمانی که در رژة رسـمی شـرکت می کنند، غالبا کت و شـلوار مشـکی یا سـرمه اي می پوشـند.

با توجه به همین ویژگی، یکی دیگر از دلایل برتري چادر مشکی :

“اسـتفادة بانوان از حجاب و چادر ، نوعی والایی و هیبت معنوي براي آنان به وجود می آورد

و سبب می شود که مردان نامحرم، در برخورد با آنان، حریم گیرند.”

با وجود بهره ها و آثار متعدد ذکر شده براي حجاب مشکی؛

متأسفانه برخی مطبوعات درسالهاي اخیر، به طور غیر منطقی و با تمسک به شبهاتی، درجهت سست کردن پایه هاي حجاب اسـلامی در ذهن بانوان و گسترش بـدحجابی و بی حجابی،گام برداشـته انـد.

امیدواریم که با آگاهی بخشـی و اطلاع رسانی نهادهاي مسئول و مردم متعهد، فرهنگ زیباي حجاب از این کشور رخت برنبندد و روز به روز،گسترده تر و محبوب تر شود.

بخوانید: رنگ چادر

فرم نظرات برای این صفحه بسته هستند