آیا چادر منشأ دینی دارد؟

شاید این سوال « آیا چادر منشأ دینی دارد؟ » برای خیلی ها پیش آمده باشد و به دنبال جواب آن باشند ، برای یافتن جواب آن ، خواندن این مقاله خالی از لطف نیست.

در شماره ۱۶۲۷ روزنامه ایران ، به تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۷۹ اینطور آمـده است:

 «چادر به احتمال خیلی زیاد از زمان قاجاریه در ایران افتاده است و هیچ ارتباطی به دین و مذهب ندارد.»

این شـبهه، یکی از دست آویزهـاي دشـمنان اسـلام در اجراي سـیاست گـام به گـام کشف حجاب بود.

بخوانید:  کشف حجاب

آیا چادر منشأ دینی دارد؟

مستر همفر، جاسوس انگلیسـی در کشورهای اسلامی در بخشی از خاطرات خود آنجا که نقاط قوت مسلمانها را بر می شمارد به مورد حجاب اشاره می کند و می گوید:

“زنان آنان دارای حجاب محکم هستند که نفوذ فساد در میانشان ممکن نیست”

و در جای دیگر به اقداماتی که جهت از بین بردن نقاط قوت مسلمین توسط دولت انگلستان برنامه ریزی شده اشاره کرده می نویسد:

«باید زنان مسلمان را فریب داد، و از زیر چادر و عبا بیرون کشید،

با این بیان که حجاب یک عادت است از خلفای بنی عباس و یک برنامه اسلامی نیست،

ولذا مردم، زنان پیامبر را می دیدند، و زنان در صدر اسلام در هر کاری با مردان شرکت میکردند.

پس از آنکه زنان را از چادر و عبا بیرون آوردیم ،

باید جوانان را تحریک کنیم که دنبال آنها بیفتند تا در میان مسلمانان فساد رواج یابد

و برای پیشبرد این نقشه، لازم است اول زنان غیرمسلمان را از حجاب بیرون آوریم تا زنان مسلمان از آنان یاد بگیرند. »

پاسخ سوال ( آیا چادر منشأ دینی دارد؟) :

۱- پوشـش چادر نه از زمان قاجاریه، که از زمان ها پیش از اسلام و حّتی در دوره ساسانیان، یکی از پوشش هاي زنان ایران به شمار می آمـده است. این پیشـینه، نه تنهـا دلیلی بر غیر دینی بودن چـادر نخواهـد بود که ثابت می کنـد سـنتی است که در فطرت و ساختـار وجودي انسـان ریشه دارد.

اسـلام نیز دینی است هماهنـگ بـا فطرت و این خود دلیلی است بر اسـلامی بودن پوشش چادر.

بخوانید: پوشش زنان در طول تاریخ

۲- خداوند در آیه ۵۹ سوره احزاب دسـتور «إدناءجلابیب ؛ پوشیدن پوشش گسترده»  را براي زنان رسول اکرم صـلی االله علیه و آله، دختران آن حضرت و تمامی زنان با ایمان صادر فرمود. همچنین، ویژگی هایی که لغت شناسان و مفسران بزرگ شیعه و عامه براي کلمه جلباب آورده انـد نیز نمایانگر این مطلب است که اندازه، کیفیت، کارکرد و رنگ این پوشـش، نزدیکی زیادي با چادر امروزي زنان ِ ایران دارد.

بسـیاري از مفسران  ، عبارت «یـدنین علیهن» در این آیه شـریف را به پوشـیدن و جمع و جور کردن«جلباب» تفسـیر کرده اند. از این گذشـته، در آیه ۶۰ سوره نور که خداونـد تعالی به زنان پیري که امید ازدواج ندارند، اجازه داده و فرموده اند:

« فَلَیسَ عَلَیهِنَّ جُناحُ اَن یَضَعنَ ثِیابَهُنَّ»

از امـام صـادق(ع) روایـت شـده است که مراد از « ثیـابهن» در این آیه، جلبـاب (چادر با چـادر مشکی) است.

بسـیاري از مفسران والا مقام شـیعه نیز از جمله شـیخ طوسی، فاضل مقداد، طبرسی و محقق اردبیلی، منظور از ثیاب را در این آیه، چادر و مانند آن می دانند.

نویسـنده کتاب حجاب در اسلام، پس از بیان دیدگاه این مفسران می نویسد:

«باقی مفسّرین امامیه ،جز اندکی از  ایشان، همگی ثیاب را به چادر تفسیر کرده اند»

بر این اساس، ترجمه این آیه به صورت زیر است:

«بر آنان عیبی نیست که چادر خویش را در نزد نامحرمان از سَر برگیرند.»

اگر پوشـش چادر ریشه دینی نداشـته است و دستور اسلام نبود، دیگر جایی براي استثناي چادر زنان پیر و سالخورده وجود نداشت.

از این رو، این استثنا نشان میدهد که دستور پوشش چادر ، دستوري کّلی براي زنان با ایمان بوده است،

ولی بر طایفه مذکور باکی نیست اگر بدون تبرج و خود آرایی،چادر از سر بردارند.

البته در ادامه همین آیه آمده است:

«اگر بـاز هم عّفت و تقوا پیشه گزیننـد، و حتی زنان سالخورده نیز چادر خود را بر ندارنـد، بر آنان بهتر است»

بنابراین، بی اساس بودن ادعای این منتقدان، مبنی بر اسـلامی نبودن چادر، بسیار روشن است.

از سویی دیگر، بر اساس دیدگاه تاریـخ نگـاران، ارتبـاط ایرانیـان بـا عرب هـا در زمـان خلیفه دوم و به سـال ۱۶ ام هجري اتفـاق افتاد.

حـال آنکه وفات حضـرت رسول اکرم (ص) درسالی از ۱۰ ام هجري قمري ثبت شـده است.

پس به یقین، نزول این آیات، پیش از ارتباط ایران با عرب ها بوده است.

از این رو، نمی توان گفت ایرانیان، عادت چادر پوشـیدن را وارد اسـلام کرده انـد؛

زیرا این دستور، پیش از ارتباط ایرانیان با عرب ها در اسلام وجود داشته است.

همچنین شأن نزول این آیه، سـیاق آیه و ضـمیر در کلمه «جلابیبهّن»، نشان میدهد پوشـش جلباب پیش از نزول این آیات نیز در میان زنان عرب مرسوم بوده، ولی چگونگی پوشش آن با آنچه اسلام دستور میدهد، تفاوت داشته است.با توجه به همه این مطـالب، اگر هم بپـذیریم که «چادر از زمان قاجاریه در ایران جا افتاده است» ،در این صورت ،زنان ایران باید بسیار متاسف باشند که چرا اینقدر دیر و با این همه تاخیر متوجه بهترین الگوی حجاب زن مسلمان (چادر) گردیده اند!.

بخوانید: جلباب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *