رنگ چادر مشکی از نظر روانشناسی

چادر مشکی در اسلام و در بین بانوان اسلامی امن ترین و برترین پوشش و حجاب میباشد. در متن فوق رنگ چادر مشکی از نظر روانشناسی را بررسی نموده ایم.

رنگ چادر مشکی از نظر روانشناسی

در روانشناسی رنگها ، سیاه مرز مطلق میباشد پس فردی که رنگ سیاه میپوشد مرزی را بوجود آورده است.

امـا اینکه این مرز براي چیست؟ در موقعیت هـاي مختلف ممکن است متفـاوت باشـد.

پوشیدن لباس سیاه در ماتم و عزا ،نشان میدهد که بین آنها و عزیزشان فاصله افتاده است.

گاه پوشیدن لباس سیاه نشـان دهنـده این است که در حریم خـانه و خـانواده حادثه اي رخداده است که انجام برخی ازکارهاي معمولی که سایر خانواده ها انجام میدهند براي آنان میسر نیست. اماگاهی هم سـیاه میپوشـند نه براي عزا و ماتم، بلکه براي مشخص کردن مرزها و حریم هاي اجتماعی، و حجاب یک خانم مسلمان یا چادر سیاه از این دسته است.

فواید پوشیدن چادر مشکی

وقتی که خانمی چادر مشـکی به سـر میکند و با وقار و متانت تمام، قدم به عرصه اجتماع میگذارد، با این نحوه پوشش می خواهد نشان دهد که هر کسی حق ندارد به این حریم پاك، مقدس و خصوصـی وارد شـود. این حریم،حریم حرمت،حیـا و احـترام است. نه جـاي هرزگی، آلـودگی و هـوس بـازي. در واقـع و با حجـاب مشـکی و چادر سـیاه بین خود و مردان نامحرم مرزي عاقلانه ایجاد میکنـد.

او با این سـیاهی ظاهري اما ریشه دار در درون خود، میخواهـد نگاه تیز و برنده هرزگی را بشـکند و نگذارد در حریم عفاف و حجاب، پاکی و نجابت او نامحرمی واردشود و حرمته او را از بین ببرد.

لـذا چادر مشـکی به منزله حرمت و احترام است.

مرز ادب، کرامت،حیا و عفت است.

مرز آداب است و نشان میدهـد که در این محدوده باید حریم را نگه داشت و به صاحب حرم با دیده احترام و ادب نگریست.

رنگ سیاه از نظر روانشناسی

از نظر روانی نیز وقتی انسان پارچه سیاهی را میبیند،

دیگر چندان رغبتی به نگاه کردن پیدا نمیکند و خود به خود نظر را بر میگردانـد.

نگاه به رنگهاي روشن،چشم را باز و رغبت مشاهده و تمرکز بر دیدن را چند برابر میکند.

به عبارت دیگر از دیدگاه روانشناسی رنگها با نگاه به رنگهاي تیره به ویژه رنگ سیاه که بیرنگی مطلق است تقریبا تمام رغبت ها را از بین میبرد. بنـابراین بایـد به روانشناسـی و جـامع نگري زن ایرانی آفرین گفت که براي حفظ حرمت، عفت و پاکـدامنی خود و همچنین پاسـداري از مرزهاي زنـدگی فردي و اجتماعی خویش و براي سالم سازي محیط اجتماعی خود، بهترین حجاب یعنی چادر و مناسب ترین رنگ یعنی مشکی را انتخاب کرده است.

چادر مشکی و سالم سازی محیط اجتماعی

زنـان و دخـتران نجیب ایرانی براي حفـظ حرمت و احـترام خود و براي سـالم سـازي محیـط اجتمـاعی خویش و براي دور نگه داشـتن خود و جامعه از آلودگی ها، وقتی که ازخانه بیرون می آینـد چادر مشـکی برسـر میکننـد.

پس از انجام کارهاي روزمره و ضـروري خود با قلبی آرام و فکري آزاد وسالم وقتی که به خانه بر میگردند چادر مشـکی را از سر بر میدارند و در محدوده خانه با پوشـیدن بهترین لباس ها و با جذاب ترین رنگها،طراوت، زیبایی،گرمی و شادابی خود را براي همسر و همدم و مونس خویش به نمایش میگذارد و به محیط خانه صـمیمیت،صفا و آرامش می بخشند و به شریک زندگی خود با کمال سـرافرازي و صداقت اعلام میدارند که امانت وجودم را در صیانت صدف محکم چادر مشکی بدون دستبرد نگاه هاي آلوده به خـانه برگردانـده ام.

علم روانشناسـی میگویـد: «سـیاه به معنی «نه» بوده و نقطه مقابل، «بله» یعنی سـفید است.

با این نگاه باید گفت: آن کس که در مقابل نامحرم سـیاه میپوشد در واقع میخواهد به او «نه» بگوید.

و آن کس که رنگ سفید، رنگارنگ و جذاب میپوشد راه نگاه ها را به سوي خود باز میگذارد؛

و در واقع خواسـته یا ناخواسته خود را در معرض نگاه ه اي هرزه و آلوده قرار میدهد؛

و وسیله آلودگی انحراف و جامعه را فراهم میکند.

نظریه ماکس لوشر متخصص روانشناسی رنگها

ماکس لوشـر متخصـص در روانشناسـی رنگها:

  • سـفید را به صـفحه خالی تشبیه کرده که داسـتان را باید روي آن نوشت
  • سیـاه نقطه پایـانی میداند که در فراسوي آن هیـچ چیز وجود نـدارد.

بنـابراین زنی که در برابر نامحرم و در بیرون ازخانه لباس سفید و رنگارنگ میپوشـند، از ایمنی کمتري برخوردار است.

بالعکس زنی که چادر سـیاه میپوشد،حداکثر ایمنی را براي خود ایجاد کرده است و نشان میدهدکه اینجا نقطه پایان نگاه هاي نامحرمان است و در فراسوي این پوشش جایی براي نفوذ نگاه هـا و نیت هـاي ناپـاك نیست.

در جـاي دیگري در بحث روانشناسـی رنـگهـا میخوانیم که :

سـیاه نشـانگر ترك علاقه یا انصـراف نهـایی بوده و از تاثیري قوي بر هر رنگی که در همان گروه در کنار آن قرار گرفته باشـد، برخوردار است و خصـلت آن رنگ را مورد تأکید و اهمیت قرار میدهد. از این رو کسـی که چادر مشـکی میپوشـد، میخواهـد با رنگ سـیاه چادر دائما جلوه و  نماي خود را نفی کنـد و خود را از نگاه هاي دیگران دور نگه دارد.

رنگ چادر مشکی از نظر روانشناسی نشانگر ترك علاقه یا انصـراف نهایی است.

یعنی چادر مشکی به نگاه هـاي نامحرم میگویـد:

هیـچ جایگاهی براي نگاه شـما در من وجود نـدارد و من کاملا ازشـما رويگردانم؛

و به دیگران می گوید که نگاه شما به سوي من جز ضرر براي خودتان و من نتیجه دیگري ندارد.

در روایات نیز کراهت رنگ مشکی برای چادر استثناء شده است پیامبر خدا سه چیز را از لباس های مشکی استثناء نمودند که  شامل عمامه و چکمه و عبا می گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.